EHITUSLUBA

Ehitusluba on luba ehitamise alustamiseks, mille kohalik omavalitsus annab kinnisasja omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud võõral maal ehitise omamist võimaldav asjaõigus. Ehitusluba väljastatakse projekti alusel, mis on hajaasustusalal koostatud vastavalt projekteerimistingimustele või detailplaneeringu kohustusega alal (sh tiheasustusalal) vastavalt kehtivale detailplaneeringule.

EHITUSLOA TEENUS:

  • Ehitise omaniku konsulteerimine
  • Objekti ülevaatus ja vajadusel ehitise ülesmõõdistamise tellimine
  • Vajadusel olemasoleva algse projekti digitaliseerimine
  • Projekteerimistingimuste taotlemine kohalikult omavalitsuselt
  • Ehitise ehitusprojekti nõuetekohane vormistamine
  • Koostatud ehitusprojekti kooskõlastamine selleks ettenähtud ametiasutustest
  • Ehitise ehitusloa taotlemine ehitisregistrist (EHR) kohalikust omavalitsusest